איילה קדוש, עיריית פתח תקוה. צילומים זאב שטרן
איילה קדוש ועיריית פתח תקוה. צילומים זאב שטרן

הניקיון, תוכניות הלימודים, השילוט והדוברות: פורסם דוח מבקרת העירייה

המבקרת מצאה חוסר סדר וגבייה לקויה בנושא השילוט. בעיות גבייה נמצאו גם בנושא התל"ן. בדוח גם ממצאים של ביקורות פתע ברחבי העיר בנושא הניקיון

פורסם בתאריך: 3.1.19 16:27

מבקרת העירייה איילה קדוש, פרסמה בתחילת השבוע את דוח הביקורת השני לשנת 2017, העוסק במספר נושאים עירוניים שנבדקו. בין היתר נבדקו נושאים כמו תחום השילוט העירוני, דוברות ויחסי ציבור, ניקיון העיר, שעות תל"ן ועוד.
הביקורת בחנה את תחום שלטי החוצות בעיר, במטרה לבחון את התנהלות העירייה בניהול שלטי פרסום החוצות המוצבים בעיר על ידי העירייה, זכייני הפרסום הפועלים מטעם העירייה וגורמים פרטיים. המבקרת ציינה: "פרסום חוצות ברחבי העיר מהווה משאב עירוני חשוב אותו העירייה נדרשת לנצל, על כן ולאור הממצאים העולים מהדוח, הביקורת ממליצה לבחון את כדאיות העברת תפעול השילוט העירוני בכללותו לתאגיד עירוני כפי שמבוצע ברשויות אחרות".
בדוח הביקורת בנושא ציינה המבקרת: "לא נקבעה מדיניות עירונית להסדרת השלטים המוצבים בעיר, וכן ישנה אי עמידה בהוראות חוק העזר העירוני המחייבות הפעלת ועד שילוט, מתן רישיונות שילוט והסדרת השילוט בעיר … למרות השלטים הרבים אשר הוצבו בעיר, בין השנים 2015-2017, ועדת השילוט התכנסה פעמיים, ובדיונים אלו הוועדה אישרה שתי בקשות בלבד להצבת שלטים".

איילה קדוש. צילום זאב שטרן

עוד כתבה קדוש: "צריך לציין היעדר פיקוח אפקטיבי אחר הצבת שלטי פרסום חוצות פרטיים, וכי נמצאו בעיר שלטים במצב תחזוקתי ירוד, וכן שלטים של בתי עסק שנסגרו וטרם הוסרו, בניגוד להוראות החוק העירוני … ישנם 908 שלטים המוצבים ברחבי העיר שאינם משלמים לעירייה אגרות שילוט. מתוך השלטים האלו ישנם 667 שלטים אשר הביקורת ביקשה לקבל הסברים לגבי אי חיובם באגרת שילוט, אך אלו לא התקבלו". עוד ציינה קדוש כי "ישנם 143 שלטים אשר אינם מחויבים באגרת שילוט לכאורה, וההסבר שניתן לכך היה כי העירייה פועלת לאיתור בעל השלט אשר נדרש בתשלום האגרה אך טרם איתרה את בעל השלט. ישנם 98 שלטי פרסום חוצות של עמותה פרטית אשר מפעילה שלטי פרסום ברחבי העיר בשטחים ציבוריים במשך שנים רבות, מבלי לשלם לעירייה אגרת שילוט כחוק".
עוד ציינה המבקרת לגבי ההיתרים לשלטי חוצות כי "למרות שישנם בעיר שלטים רבים בגודל המחייב היתר בניה, שחלקם מותקן על גבי מתקנים עצמאיים ומחויב בהיתר בניה בהתאם לחוק התכנון והבניה, מבדיקה עולה כי העירייה לא ערכה מיפוי של השלטים המוצבים בעיר ומחויבים בקבלת היתר כחוק, לרבות מיפוי מיקום השלט בשטח ציבורי או פרטי … בשל היעדר מיפוי, אין בידי העירייה מידע המרכז את כל השלטים המחויבים בהיתר ואשר אלו אשר לא קיבלו היתר כחוק, וכן העירייה לא פועלת להסדרת היתרים לשלטים".
המבקרת ביצעה ביקורת גם באגף הדוברות העירוני. הביקורת נערכה במטרה לבחון את פעילות הדוברות בכל הנוגע לפרסום הפעילות העירונית בעיתונות ובמדיה הדיגיטלית, לרבות קביעת מדיניות פרסום עירונית, ניהול תקציב הפרסום העירוני ויחסי הגומלין מול היחידות העירוניות. "לא נקבעה מדיוניות בנושאי דוברות, יח"צ, שיווק, פרסום והעלאת מידע מקומי באמצעי התקשורת השונים כנדרש על פי הגדרות משרד הפנים", ציינה המבקרת וציינה שאין נהלי עבודה המסדירים את פעילות לשכת הדובר, לרבות ממשקי העבודה עם היחידות העירוניות השונות. נמצא כי ישנן יחידות עירוניות המפרסמות מבלי שהתקבל אישור מלשכת הדובר לפרסום, וכי לא הוגדרה תוכנית עבודה שנתית לפעילות לשכת הדובר". עוד ציינה המבקרת סביב פעילות הפרסום העירונית: "לא ניתן לאמוד את היקפי הפרסום העירוני בכללותו משום שחלק מהתקציב הפרסום מנוהל בלשכת הדובר וחלקו במסגרת תקציבים של יחידות עירוניות אחרות". בכל הקשור לתחזוקת האתר והאפליקציה, ציינה המבקרת: "נמצא כי חלק מהשירותים הדיגיטליים אינם מתוחזקים על ידי המחלקה לשירותים דיגיטליים כנדרש בהגדרות משרד הפנים. נמצא כי בעוד האתר העירוני עודכן והתחדש, האפליקציה העירונית איננה מעודכנת".

כיתה ריקה. צילום רינת אברג'יל

צילום רינת אברג'יל

בהמשך הדוח בחנה המבקרת את תוכנית הלימודים הנוספת (תל"ן). מדובר בתוכנית רשות שנכללת במסגרת תשלומי הרשות שניתן לגבות מההורים. התוכנית מיועדת ללימודי העשרה ולא למקצועות הלימוד הרגילים. התל"ן בעיר מועברים באמצעות 19 מורות המועסקות במישרין על ידי העירייה וכן באמצעות שני מפעילים פרטיים אשר נבחרו במסגרת הליך מכרזי. "הפעלת התל"ן מבחינת הניהול האדמיניסטרטיבי והתפעולי שלו לוקה בחסר ולא מתקיימים תהליכי עבודה נאותים המקיימים תיעוד מסודר ופיקוח ובקרה אחר הפעלת התל"ן בגנים על ידי גורמי פיקוח ובקרה עירוניים", כתבה המבקרת קדוש, "בנוסף, גביית כספי ההורים להפעלת התל"ן נעשית בחסר, וכן תשלומים למפעילים נעשים שלא בהתאם לנוסח הקבוע במכרז. המשמעות היא שהעירייה אינה מכסה באמצעות הגבייה מההורים את עלויות הפעלת התל"ן במלואן, וזאת מבלי שהתקבלה כאמור החלטה מסודרת של מועצת העיר".
עוד ציינה המבקרת בנושא התל"ן: "אין באגף גני ילדים נהלים המסדירים את תחום התל"ן על כל היבטיו, וכך למשל אין נהלים המסדירים את ההנחיות המפורטות לגננות בדבר קבלת המורים או המפעילים ושילובם במסגרת תוכנית העבודה, אופן הדיווח אחר הפעילות, קשיים, תקלות וכדומה". לגבי גביית התשלום מההורים נכתב בביקורת: "מבדיקת הביקורת עולה עי בפועל נגבה על ידי העירייה סך של 5,483,104 שקלים בגין 9,845 ילדים. כלומר, העירייה גבתה כ-93 אחוזים מהסכומים המגיעים לה בגין הפעלת התל"ן מהורי הילדים. מדובר בסך של 394,361 שקלים שטרם נגבו. עוד יצוין כי חלק מהסכומים נגבו באיחור ניכר".
בין היתר בדקה המבקרת את אגף התברואה בעירייה, שאחראי על ניקיון בעיר. האגף מתקשר במכרז עם שתי חברות חיצוניות לשם ניקיון העיר, שמחולקת לארבעה רובעים. המבקרת ציינה ביקורת פתע שקיימה במספר נקודות בעיר, "עבודות הניקיון בעיר על פי חוזה מחייבת את הקבלנים בהעמדת שורת משאבים לטיטוא ידני, טיטוא מכני ופיקוח", כתבה קדוש, "הביקורת ערכה מספר סיורים במועדים שונים לבדיקת העמדת המשאבים הנדרשים על ידי הקבלנים וביצוע העבודות נשוא המכרז. בסיור שערכה הביקורת ביום 22.11.17 נמצא ברחוב חיים עוזר בעיר עגלת טיטוא ידני אשר עמדה ברחוב ללא השגחה … ביום 8.1.18 ביקרה פעמיים ברחוב יהודה הלוי בעיר, וצפתה בעובד טיטוא יושב על המדרכה ומשתמש בטלפון הנייד. בשעה 12:00 חזרה הביקורת ומצאה כי הרחוב אינו נקי כמצופה … מקומות ברחבי העיר בהם לא בוצע ניקיון גרפיטי כפי הנדרש בחוזה עלך ידי הקבלנים. ברחוב אחד העם, גם לאחר זמן רב של מספר חודשים, כתובות הגרפיטי לא נוקו… ביום 9.1. וביום 11.1, הביקורת סיירה ברחוב קאשני בעיר, ונמצא כי ערימת פסולת בצידי הכביש לא פונתה במשך יומיים…".
בתגובה לדוח, הפנו בדוברות העירייה לתגובה שכתב לדוח, ראש העיר לשעבר איציק ברוורמן, שתקופת הביקורת מתייחסת לקדנציה שלו. איציק ברוורמן: "הביקורת הינה כלי חשוב, המסייע לארגון ביצירת מינהל תקין ויעיל, וכן מסייע בניהול התקציב, בשמירה על הרכוש העירוני ובמתן השירותים לציבור, כל זאת על פי החוקים, התקנות והנהלים המחייבים. קראתי בעיון את דוחות הביקורת הכלולים בדוח השני ואת המלצות מבקרת העירייה לתיקון הליקויים בנושאים שנבדקו על ידה. אני מקבל את ההמלצות הביקורת. מ"מ מנכל העירייה מרכז את עבודת המטה המתחייבת מהדוחות, קביעת סדרי עדיפויות לתיקון הליקויים, כמו גם ביצוע מעקב אחר הביצועים. אני שמח לציין בסיפוק שהיחידות המבוקרות בודקות בשגרת עבודתן את המלצות הדוח ומטפלות בישומן, ומודה למבקרת העירייה ולצוותה על עבודתם המסורה והיסודית בניהול הביקורת ובהכנת הדוח".


הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו


תגובות

אין תגובות

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"מלאבס - פתח תקוה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר